Al meer dan 100 vogelsoorten gefotografeerd

Strabrechtse heide > Ik kom hier al meer dan tien jaar. Om te vogelen, maar ook voor het unieke landschap. Voor het Beuven dat veel vogels aantrekt. Fotograferen van de vogels was niet zo gemakkelijk. Dat lag aan mijn camera. die weinig zoomcapaciteit had. Ik kocht mijn eerste Nikon, de P600 die een zoombereik had van 60x. Ik stapte daarna over op de Nikon P900 met een zoombereik van 83x. Sinds april 2019 fotografeer ik met mijn Nikon P1000 die een zoombereik heeft van 125x. Dit stelt me in staat vogels erg dicht naar me toe te trekken.

In deze rubriek staan alleen soorten die ik op de Strabrechtse heide heb kunnen fotograferen. Veel ervan op of aan het Beuven, anderen op de heide of in de bossen rondom. Geniet van de grote verscheidenheid aan vogels in dit gebied.

 

Boomvalk

Torenvalk

Slechtvalk

Visarend

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Sperwer

Havik

Buizerd

Wespendief

Grote bonte specht

Groene specht

Zwarte specht

Kleine bonte specht

Blauwborst

Gekraagde roodstaart

Boomleeuwerik

Roodborsttapuit

Kuifmees

Zwarte mees

Matkop

Pimpelmees

Koolmees

Tapuit

Paapje

Boompieper

Graspieper

Waterieper

Veldleeuwerik

Grasmus

Rietgors

Geelgors

Tjiftjaf

Fitis

Kneu

Kruisbek

Grote kruisbek

Grauwe vliegenvanger

Beflijster

Boomklever

Boomkruiper

Klapekster

Koekoek

Witte kwikstaart

Zanglijster

Noorse kwikstaart

Putter

Nachtzwaluw

Houtduif

Gaai

Kleine mantelmeeuw

Kokmeeuw

Visdief

Scholekster

Watersnip

Groenpootruiter

Oeverloper

Waterral

Kemphaan

Kleine strandloper

Bonte strandloper

Kleine plevier

Bontbekplevier

Kievit

Grutto

Wulp

Tureluur

Kluut

Zwarte ruiter

Nijlgans

Casarca

Bergeend

Krakeend

Pijlstaarteend

Slobeend

Smient

Tafeleend

Kuifeend

Wilde eend

Zomertaling

Wintertaling

Nonnetje

Grote zaagbek

Brilduiker

IJseend

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Kolgans

Taiga rietgans (l), Toendrarietgans (r) 

Kleine rietgans

Indische gans

Aalscholver

Knobbelzwaan

Kleine zwaan

Wilde zwaan

Zwarte zwaan

Lepelaar

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger

Roerdomp (foto gemaakt in Frankrijk)

Oojevaar

Zwarte ooievaar

Kraanvogel